Štátny pedagogický ústav s veľkým znepokojením sleduje dianie v našej susednej krajine. Myslí na deti, rodičov, učiteľov a učiteľky a všetkých ľudí, ktorí sa starajú o beh škôl v ohrozených častiach Ukrajiny.

Vďaka medzinárodnej spolupráci cez program ERASMUS+ vzniká na pôde ŠPÚ manuál o tom, ako prijať deti cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu na Slovensku, ktorý obsahuje súbor ďalších materiálov pre základné školy. Vznikol tiež prekladový slovník základných pojmov pre základnú školu. Dokumenty sa pripravujú v šiestich jazykových variantoch, vrátane ukrajinčiny a budú sa ďalej dopĺňať. 

Verí, že naše školy na Slovensku sú otvorené všetkých deťom a žiakom, ktorých rodiny budú v našej krajine hľadať bezpečnejšie prostredie na život. V Štátnom pedagogickom ústave sú pripravení pomôcť a poskytnúť školám potrebnú metodickú podporu pri príchode nových žiakov a žiačok. 

V uplynulých rokoch ŠPÚ vypracoval metodické odporúčania ako deťom prichádzajúcim z cudziny pomôcť s adaptáciou v našich školách, ako postupovať pri zaradení do ročníka a tiež ako postupovať pri ich hodnotení. Tieto a ďalšie usmernenia nájdete na stránka Štátneho pedagogického ústavu:

Legislatíva

Školský zákon v § 146 ods. 1 vymedzuje deti cudzincov ako deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území SR; deti žiadateľov o udelenie azylu na území SR; deti Slovákov žijúcich v zahraničí; deti ako žiadatelia o udelenie azylu; deti ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území SR bez sprievodu zákonného zástupcu.

Príprava na príchod nového žiaka

Škola by mala príchodu nového žiaka venovať náležitú pozornosť, i keď je to niekedy veľmi ťažké, pretože žiaci – deti cudzincov väčšinou prichádzajú do školy neočakávane kedykoľvek počas školského roka. Dôležitá je spolupráca všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školy, ale aj príprava triedneho kolektívu. Nový žiak potrebuje čas, aby si na novú situáciu zvykol. Zmena je pre neho veľkou psychickou záťažou. Odchod z krajiny, kde dovtedy vyrastal, znamená odtrhnutie sa od všetkého, čo poznal. Zvyká si nielen na nový jazyk, nových učiteľov a spolužiakov, ale niekedy aj na inú formu komunikácie, iný spôsob vzdelávania, iné stravovanie a pod. Môže mať strach z neznámeho prostredia.

Zaradenie detí cudzincov do ročníka

Zaradenie prichádzajúceho žiaka do ročníka a konkrétnej triedy býva pre vedenie školy väčšinou veľmi zložité.

Adaptácia žiaka

Zapojenie žiaka neovládajúceho vyučovací jazyk školy do výchovno-vzdelávacieho procesu je veľmi dôležité. Ide najmä o prácu s lexikálnou zásobou, komunikáciu na vyučovacej hodine, ale aj samostatnú prácu rozvíjajúcu žiakove zručnosti a spôsobilosti v danej téme. Po nástupe do školy je preto potrebné dať žiakovi určitý čas, aby sa adaptoval na nové prostredie a podmienky. Adaptačná doba by mala trvať aspoň tri mesiace.

Hodnotenie detí cudzincov

Hodnotenie žiakov – detí cudzincov je pre učiteľov vzhľadom na ich odlišnú východiskovú situáciu oveľa náročnejšie ako obvykle. Hodnotenie takýchto žiakov je potrebné prispôsobiť jednak existujúcim pravidlám hodnotenia ostatných žiakov v triede a jednak špecifickým výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov – detí cudzincov.

Kurz štátneho jazyka

Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka.  Jazykové kurzy organizačne a finančne zabezpečujú regionálne úrady školskej správy v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy. Kurzy nie sú obmedzené a realizujú sa podľa potreby žiakov. - Jazykové kurzy nie sú obmedzené a realizujú sa podľa potreby žiakov.

Materiály a formuláre

V súčasnosti nie je k dispozícii dostatočné množstvo didaktických materiálov primárne určených deťom cudzincov a ich učiteľom. Nižšie je ponúknutý prehľad podporných didaktických prostriedkov, materiálov a námetov na činnosti, ktoré sa pri jazykovej podpore detí cudzincov osvedčili. Výber a podoba pomôcok závisí najmä od materiálno-technických podmienok základnej školy (knihy, obrázkové karty, obrázky, spoločenské hry, kocky, stavebnice a pod.). Samozrejme, niektoré materiály si musí učiteľ vyrobiť aj sám.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí vzdelávajú deti cudzincov, odborne, organizačne, metodicky a finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Kontakty

Projekty

Zdroj: statpedu.sk